0
Uw Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
Algemene voorwaarden | Toko Semarang
Binnenkort lanceren wij hier onze nieuwe website!
Hiermee hopen we u nog beter te kunnen bedienen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.tokosemarang.nl

Versie 0.1


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-04-2018


Met behulp van de website wil Toko Semarang de mogelijkheid bieden bestellingen door te geven van afnemers aan Toko Semarang Vestigingen en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Toko Semarang. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Toko Semarang op de website www.tokosemarang.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon die via de besteldienst een overeenkomst afsluit met Toko Semarang Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de afnemer om gebruik te maken van de besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Toko Semarang op de website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Toko Semarang Vestigingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Toko Semarang;

1.5 Bestelling: de door de afnemer via de website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van Toko Semarang;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen afnemers) die de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en een overeenkomst tot stand komt;

1.7 Toko Semarang Vestiging: de door u gekozen Toko Semarang Vestiging die de Bestelling uitvoert;

1.8 Toko Semarang: gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 119, 9711 HE Groningen

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de afnemer en Toko Semarang Vestiging;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, door afnemer toegang wordt verkregen tot het account;

1.11 Website: de website www.tokosemarang.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt Toko Semarang gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij een Toko Semarang Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De afnemer plaatst de bestelling bij Toko Semarang Vestiging die op basis van de adresgegevens van de afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de afnemer. Toko Semarang heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van een Toko Semarang Vestiging, zal de bestelling worden geweigerd, tenzij de afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere bestelling geldt het op de website bekendgemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).

2.4 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Bezorgtijden zijn gelijk aan de openingstijden van de Vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website. Toko Semarang staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de website.

2.5 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door de Toko Semarang Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Toko Semarang is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

2.6 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling door de Toko Semarang Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.

2.7 De afnemer betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de website of via pinbetaling of contant aan de Toko Semarang bij bezorging of afhalen. Bij contante betaling bij bezorging dient de afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal € 30,- (dertig euro) wisselgeld bij zich heeft.

2.8 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Toko Semarang Vestiging is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Toko Semarang Vestiging de bestelling van de afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Toko Semarang Vestiging is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnenredelijke termijn. Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Toko Semarang Vestiging de bestelling annuleert zal Toko Semarang de afnemer hierover informeren en de eventueel door de afnemer gedane betaling terugstorten op de bankrekening van de afnemer binnen redelijke termijn.

3.2 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het recht de bestelling, nadat deze door Toko Semarang Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing

Hoe annuleer ik een bestelling?

Om de bestelling te annuleren neemt u zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op.

– Als u uw bestelling zou afhalen aan het Gedempte Zuiderdiep 119, 9711 HE Groningen, bel dan: 050-3129933.

– Als u uw bestelling zou afhalen aan de Beckerweg 25, 9731 AX Groningen, Bel dan: 050-3644262.

– Als u uw bestelling zou laten bezorgen, bel dan: 050-3644262.

Indien u online hebt betaald, wordt dit uiteraard zo snel mogelijk terugbetaald. Dit proces kan, afhankelijk van uw betaalmethode, maximaal 10 dagen in beslag nemen.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website en worden de gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van besteldiensten gebruik te maken moet de gebruiker van de website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de afnemer en/of de gebruiker en Toko Semarang, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Toko Semarang is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Toko Semarang en de afnemer en/of gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Toko Semarang wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer en/of gebruiker van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Toko Semarang zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de afnemer bij Toko Semarang te worden geplaatst door een email te sturen naar info@tokosemarang.nl of door het invullen van Toko Semarang contactformulier op de website. Toko Semarang zal de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de betreffende Vestiging. Toko Semarang streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de afnemer

Artikel 6 De Website

6.1. Toko Semarang heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Toko Semarang niet:

– dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is;

– dat de website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;

– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Toko Semarang is gerechtigd de gebruiker te allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de gebruiker te deactiveren.

6.3 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Toko Semarang heeft geen zeggenschap over deze websites. Toko Semarang is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De gebruiker vrijwaart Toko Semarang volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7.3 Toko Semarang is gerechtigd het wachtwoord te laten vervallen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de besteldienst(en) en/of website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Toko Semarang, haar licentiegevers of door Toko Semarang ingeschakelde derden.

8.2 De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toko Semarang, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de besteldienst(en) te kunnen bieden dient Toko Semarang persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de website efficiënter te laten functioneren maakt Toko Semarang gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die van toepassing is op het gebruik van cookies via de website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Toko Semarang

10.1 De totale aansprakelijkheid van Toko Semarang, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximumbedrag van € 25,- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de kosten die men heeft moeten maken om de tekortkoming van Toko Semarang te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Toko Semarang wel aan de overeenkomst beantwoordt;

– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Toko Semarang voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Toko Semarang is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website en/of de besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.


Toko Semarang Gedempte Zuiderdiep 119 9711 HE Groningen 050 – 3129933 info@tokosemarang.nl