0
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.tokosemarang.nl

Met behulp van de website wil Toko Semarang de mogelijkheid bieden bestellingen door
te geven van afnemers aan Toko Semarang Vestigingen en informatie bieden over
producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Toko
Semarang. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Toko
Semarang op de website www.tokosemarang.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in
enkelvoud als meervoud.
1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon die via de besteldienst een
overeenkomst afsluit met Toko Semarang Vestiging;
1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de afnemer om gebruik te maken
van de besteldienst;
1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze
kenbaar worden gemaakt;
1.4 Besteldienst(en): de diensten van Toko Semarang op de website bestaande, onder
meer, uit doorgeven van bestellingen aan Toko Semarang Vestigingen, het bieden van
informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende
menu van Toko Semarang;
1.5 Bestelling: de door de afnemer via de website geplaatste bestelling van
voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van Toko Semarang;
1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen afnemers) die
de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en
een overeenkomst tot stand komt;
1.7 Toko Semarang Vestiging: de door u gekozen Toko Semarang Vestiging die de
Bestelling uitvoert;
1.8 Toko Semarang: gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 119, 9711 HE Groningen
1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de afnemer en
Toko Semarang Vestiging;
1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, door
afnemer toegang wordt verkregen tot het account;
1.11 Website: de website www.tokosemarang.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt Toko Semarang gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te
plaatsen bij een Toko Semarang Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier
in te vullen en op de bestelbutton te klikken.
2.2 De afnemer plaatst de bestelling bij Toko Semarang Vestiging die op basis van de
adresgegevens van de afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging
naar keuze van de afnemer. Toko Semarang heeft een beperkt bezorggebied. Indien het
afleveradres valt buiten enig bezorggebied van een Toko Semarang Vestiging, zal de
bestelling worden geweigerd, tenzij de afnemer de bestelling afhaalt.
2.3 Voor iedere bestelling geldt het op de website bekendgemaakte minimale
bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).
2.4 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Bezorgtijden zijn gelijk aan de
openingstijden van de Vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen
staan vermeld op de Website. Toko Semarang staat niet in voor de juistheid van de
openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede bestellingen buiten de
openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De
telefoonnummers staan op de website.
2.5 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door de Toko Semarang
Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en
inclusief BTW. Toko Semarang is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en
bedragen vermeld op de Website.
2.6 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens
benodigd voor het afhandelen van de bestelling door de Toko Semarang Vestiging,
waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.
2.7 De afnemer betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden
aangeboden op de website of via pinbetaling of contant aan de Toko Semarang bij
bezorging of afhalen. Bij contante betaling bij bezorging dient de afnemer er rekening
mee te houden dat de bezorger maximaal € 30,- (dertig euro) wisselgeld bij zich heeft.
2.8 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de
bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Toko Semarang
Vestiging is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

 Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Toko Semarang Vestiging de
bestelling van de afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard.
Toko Semarang Vestiging is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen
redelijke termijn. Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
Indien Toko Semarang Vestiging de bestelling annuleert zal Toko Semarang de afnemer
hierover informeren en de eventueel door de afnemer gedane betaling terugstorten op de
bankrekening van de afnemer binnen redelijke termijn.
3.2 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het
recht de bestelling, nadat deze door Toko Semarang Vestiging is aanvaard, te herroepen.
Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van
toepassing

Hoe annuleer ik een bestelling?

 

Om de bestelling te annuleren neemt u zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op.

– Als u uw bestelling zou afhalen aan het Gedempte Zuiderdiep 119, 9711 HE Groningen, bel dan: 050-3129933

– Als u uw bestelling zou afhalen aan de Beckerweg 25, 9731 AX Groningen, Bel dan: 050-3644262.

– Als u uw bestelling zou laten bezorgen, bel dan: 050-3644262.

 

Indien u online hebt betaald, wordt dit uiteraard zo snel mogelijk terugbetaald. Dit proces kan, afhankelijk van uw betaalmethode, maximaal 10 dagen in beslag nemen.

 Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website en worden
de gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld.
Om van besteldiensten gebruik te maken moet de gebruiker van de website eerst met
deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.
4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie
tussen de afnemer en/of de gebruiker en Toko Semarang, blijven ze van toepassing op
eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij deze Algemene
Voorwaarden zijn gewijzigd.
4.3 Toko Semarang is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Toko Semarang en de
afnemer en/of gebruiker zijn overeengekomen.
4.5 Toko Semarang wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene
Voorwaarden van de afnemer en/of gebruiker van de hand.
4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. Toko Semarang zal alsdan een nieuwe bepaling
vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de
strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de
afnemer bij Toko Semarang te worden geplaatst door een email te sturen
naar info@tokosemarang.nl of door het invullen van Toko Semarang contactformulier op
de website. Toko Semarang zal de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de
betreffende Vestiging. Toko Semarang streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig
mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de afnemer

Artikel 6 De Website

6.1. Toko Semarang heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijk zorg
samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en
sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen,
aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Toko
Semarang niet:
– dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet
onrechtmatig is;
– dat de website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van
virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden
verholpen;
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6.2 Toko Semarang is gerechtigd de gebruiker te allen tijde en zonder opgave van
redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en
wachtwoord van de gebruiker te deactiveren.
6.3 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of
button) naar de websites van derden. Toko Semarang heeft geen zeggenschap over deze
websites. Toko Semarang is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en
het gebruik daarvan is voor risico van de gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de
website. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging
van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het
account van de website wordt gemaakt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de
gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.
7.2 De gebruiker vrijwaart Toko Semarang volledig tegen alle aanspraken van derden
inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het
wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.
7.3 Toko Semarang is gerechtigd het wachtwoord te laten vervallen indien dit
noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de besteldienst(en) en/of website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder mede
begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Toko
Semarang, haar licentiegevers of door Toko Semarang ingeschakelde derden.
8.2 De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te printen of te
downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt
nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of
bewerkingen aan te brengen.
8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Toko Semarang, op welke wijze ook geheel of
gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden
of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te
hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de besteldienst(en) te kunnen bieden dient Toko Semarang persoonsgegevens te
verzamelen. Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt
gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de
website worden verzameld en verspreid.
9.2 Om de website efficiënter te laten functioneren maakt Toko Semarang gebruik van
zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die van
toepassing is op het gebruik van cookies via de website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Toko Semarang

10.1 De totale aansprakelijkheid van Toko Semarang, uit welke hoofde dan ook, is te allen
tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximumbedrag van € 25,-
(vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één
gebeurtenis wordt beschouwd.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die men heeft moeten maken om de tekortkoming van Toko Semarang te
herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Toko Semarang wel aan de
overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Toko Semarang voor indirecte schade, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is
uitgesloten.
10.4 Toko Semarang is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden,
die al of niet gebruik maken van de website en/of de besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
Arrondissement Groningen.

Contact

Gedempte Zuiderdiep 119,
9711 HE Groningen
050 – 3129933

KvK: 02084562
BTW: NL8135 33 648 B01

X